Psychotechnika Warszawa HANGAR 646.


Idź do treści

NA BRON


Badania tego samego dnia, zadzwoń:

731 561 561 lub 660 444 004
Kogo badamy?

Osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie (badania na broń – posiadanie). Osoba może ubiegać się o broń w celach:

ochrony osobistej
łowieckich
sportowych
kolekcjonerskich
pamiątkowych
szkoleniowych

do realizacji rekonstrukcji historycznych

Dla każdego , kto chce posiadać broń do ochrony osobistej, sportowej lub myśliwskiej Psycholog stwierdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej, czyli sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią. W przypadku broni do ochrony osobistej badania powtarza się co 5 lat.Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (badania na broń – obrót).

Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Badanie powtarza się co 5 lat.

Uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (np. praca przy fajerwerkach, w laboratorium chemicznym). Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy brak istotnych zaburzeń w tym zakresie.

Uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.Strażników gminnych/miejskich – osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych oraz osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich). Badanie psychologiczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i przeprowadza się je przed wstępnymi badaniami lekarskimi, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych. Badanie psychologiczne sprawdza czy osoba badana posiada zdolności psychiczne do wykonywania zadań strażnika .Osoby ubiegające się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika, syndyka, asesora.

Po badaniu wydaje się zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nie określa się terminu ważności.Osoby ubiegające się o wydanie licencji detektywa lub ją posiadające. Badanie psychologiczne ocenia poziom umysłowy i osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziom dojrzałości społecznej. Badanie powtarza się co 5 lat.Osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego. To badanie ocenia poziom umysłowy, osobowość i poziom dojrzałości społecznej do prawidłowego wykonywania obowiązków inspektora.Uwaga! wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.Osoby ubiegające się lub posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej.

Badania na broń - co to jest?

Do złożenia na policji wniosku o pozwolenie na posiadanie broni potrzebne są badania psychologiczne. Polegają na:

Rozmowie z psychologiem
Poddaniu się testom psychologicznym.

Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badania na broń mają na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego wśród kandydatów do noszenia lub posługiwania się bronią.

Badanie na broń - co weryfikuje?

poziom umysłowy
osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnejBadanie na broń - ile trwa?

Badania na broń trwają 1- 1,5 godziny, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Od razu po badaniu przekazywana jest informacja o wynikach. Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologiczne "na broń"?

Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport),
okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy,
skierowanie, jeśli posiadamy.Badania psychologiczne potrzebne dla otrzymania pozwolenia na posiadanie broni to pierwszy krok w celu jego uzyskania. Dokładne informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Komendy Stołecznej Policji – Wydział Postępowań Administracyjnych.

Prawo

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U.z 2016 r.poz. 171), w zw. z art.106 n § 9 ustawy z dn. 27.07. 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.), dotyczące oceny zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego